«Chiroyli raqamlar»

Chop etish versiyasi

O‘zbekiston bo‘yicha (Toshkent shahridan tashqari) alohida toifadagi va navbatdan tashqari raqamlar narxlari

Toifa

Ulash narxi

Ulanish imkoniyati

Super platinum

210 517 000 so‘m

 

 

 

 

 

 

UMS ga qarashli ofislar

Platinum Plus

63 155 000 so‘m

Platinum

12 631 000 so‘m

Platinum Light

4 210 000 so‘m

Super gold

3 157 000 so‘m

Gold

2 105 000 so‘m

Silver

842 000 so‘m

 

 

 

 

UMS ga qarashli ofislar va tijorat vakillarining savdo shahobchalari

Silver Light

631 000 so‘m

Bronze

315 000 so‘m

Steel

126 000 so‘m

Steel Light

63 000 so‘m

Navbatdan tashqari raqam

0


 

Toshkent shahrida alohida toifadagi va navbatdan tashqari raqamlar narxlari

Toifa

Ulash narxi

Ulanish imkoniyati

Super platinum

210 517 000 so‘m

 

 

 

 

 

 

UMS ga qarashli ofislar

Platinum Plus

63 155 000 so‘m

Platinum

31 577 000 so‘m

Platinum Light

21 051 000 so‘m

Super gold

12 631 000 so‘m

Gold

4 210 000 so‘m

Silver

2 105 000 so‘m

 

 

 

 

UMS ga qarashli ofislar va tijorat vakillarining savdo shahobchalari

Silver Light

842 000 so‘m

Bronze

421 000 so‘m

Steel

210 000 so‘m

Steel Light

84 000 so‘m

Navbatdan tashqari raqam

0 so‘m

Barcha narxlar QQS (20%) bilan ko‘rsatilgan.

Abonent to‘lovlari har kuni boshqa to‘lovlar qatorida yechib olinadi.


Alohida toifadagi raqamlarning niqoblari

Super platinum Platinum Plus Platinum Platinum Light Super gold Gold Silver Silver Light Bronze Steel Steel Light
AAAAAAA AABBBBB ABABBBB *0A0A0A AAAAAA* ABBBBBA AABBBB0 ABBBAAA ABBAABB AB0AB00 ABCABC0
77*7777 AAA7777 AAABBBB ***AAAA AAAAA00 ABBBBAA AABBBB* ABBABBB AABBCCC 7**7*77 ***77*7
7*77777 AAA0000 AAAAAA0   AAAA00A AABBBBA AABABBB ABBABBA AABBBCC *ABBBAB ***7*77
*AAAAAA AA*AAAA A0A0A0A   AAAA000 AABBBAA AAABBCC ABABAAA AABABBA *ABBABB ***00**
**77777 A0A0000 *AABBBB   AAA0A0A AAABBAA AAABBBA AABBB0B AAB*BBB *ABBA00 ***0*0*
  A00000A **AAAAA   AAA0A00 AAAABBB AAABABA AABBAAA *ABBAAB *ABABAA ****0*0
  A*AAAAA ***7777   AAA00AA AAAAABB AAABAAB AAB0BBB *ABABBA *0000** *****00
  777777* ***0000   AAA000A AAAAA*A AAAABBA AAABBB* *ABAB00 **ABBAA  
  777*777     AAA*AAA AAAA0AA AAAABAB *AAABBB *ABAAAB **AABBB  
  7**7777     AA0A0A0 AAAA*AA AAAAA** *AAAA*A *AB00AB **AAABB  
  *AA7777     AA0A00A AAA0AA0 AAA00*0 **AAAAC *AABBCC **77*77  
  *7*7777     AA00A0A AAA00A0 AAA0*00 ***00*0 *AAABAA ***ABBA  
  **00000     AA000AA AA000A0 AAA*BBB ***0*00 *AA*AAA ***AABB  
        AA0000A A000AAA AA00BBB   *00*0*0 ***AAA*  
        A0AA0A0 A0000A0 A0A0AAA   **AAA0A ***A0AA  
        A0A0AA0 *ABABAB A0A0A00   ***ABAB ****AAA  
        A00A0A0 *AAAAA*
A0A00A0   ***AAA0    
        A00A00A *00A0A0
A00*00A   ***AA0A    
        A000A0A *00A00A
7A7A777   ***AA00    
        7A7A7A7 *000A0A
*ABBBBA   ***7778    
        *A0A0A0 *00*000
*AAAA0A   ***0AAA    
        *00000A ***0707
*AA0AAA   ***00AA    
         
*AA0A00        
          *AA00AA        
            *A0A00A        
            *A00AA0        
            *A00A00        
            *A000A0        
            *0AAA0A        
            *0A0AA0        
            *0000*0        
            *000*00        
            **AAAA0        
            ***A0A0        
            *AAAABB
       
            ***7707        
            ***7700        
            ***7077        
            ***7007        
            ***0A0A        
            ***0777        
            ***0770        
            ***0700        
            ***0077        
            ***0070        
            ***000*        
            ****000        
             ***7770        
  1. Agar qandaydir raqam ikkita yoki bir nechta niqoblarga tog'ri kelsa, narxi qimmatroq niqob amal qiladi.
  2.  "*" - 0 dan 9 gacha bo'lgan har qanday raqam, yonma-yon turgan "*" bir xil raqamni anglatmaydi.
  3. "A", "B", "C" - 0 dan 9 gacha bo'lgan har qanday raqam, lekin har bir harfga tog'ri kelgan raqam boshqa harf ostidagi raqam bilan bir xil emas.